Domek do wynajęcia w Zakopanem

Nowocześnie wykończony drewniany dom

Piekna okolica wokół domu

1.    Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa dla obywateli zamieszkałych na terenie działania Stowarzyszenia i położonych tam obiektów zabytkowych i publicznych.

2.    Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a.   współdziałanie z samorządem lokalnym poczynając od organów najmniejszych takich jak: sołectwo, a na szczeblu województwa kończąc,

b.   integracja środowiska lokalnego zainteresowanego kulturą i zabytkami oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,

c.    finansowanie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych,

d.   organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych,

e.    krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia

f.       , uczestnictwo w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

g.   dbanie o podnoszenie wiedzy intelektualnej w temacie: „Dziedzictwo narodowe”

h.    wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,

i.        działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych,

j.        nawiązywanie partnerstw lokalnych w celu realizacji programów aktywności lokalnej,

k.     promocję i finansowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku lokalnym,

3.    Statut Stowarzyszenia zabrania:

a.   udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b.   przekazywania ich majątków na rzecz członków, członków organów i pracowników oraz bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.    wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

d.   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

SZYBKI KONTAKT:

telefon:

+48 84 6856306

e-mail:

bukowina.opp@interia.pl

Adres:

Bukowina 93

23-425 Biszcza

Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny jest organizacją pożytku publicznego